Vai trò của IPP2 trong việc thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam