Ứng dụng công nghệ Ozon đề xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài trieuuyen T2, 06/11/2017 - 08:04

Là nội dung của hội thảo khoa học nằm trong khuôn khổ của Dự án cùng tên do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) tổ chức ngày 2/11/2017.  Dự án do PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC làm chủ nhiệm. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Long là đơn vị phối hợp chính trong suốt quá trình thực hiện Dứ án.

Tham dự hội thảo có hơn 30 đại biểu đến từ Hôi đồng nhân dân; Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, ngành tỉnh: Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Viện, trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, … cùng các hộ dân tham gia thực hiện mô hình trong tỉnh Vĩnh Long.

Đến với Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm lược thực trạng các chuồng, trại chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long; Mục tiêu và những kết quả mà Dự án đã thực hiện thành công cho đến thời điểm này, thông qua các bước thực hiện:

- Thu thập số liệu thứ cấp có sẵn phục vụ lựa chọn quy trình công nghệ ứng dụng Ozon để xử lý mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tỉnh

- Ứng dụng thí điểm một số mô hình sử dụng công nghệ Ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại 4 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tỉnh (2 trại chăn nuôi gà, heo dạng kín; 2 trại chăn nuôi gà, heo dạng hở)

- Đánh giá tổng hợp kết quả thí điểm (kỹ thuật, kinh tế, môi trường)

- Đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.

Qua kết quả triển khai mô hình công nghệ xử lý mùi hôi và phòng chống dịch bệnh bằng thiết bị Ozon được triển khai, vận hành thí điểm tại các trại chăn nuôi gà dạng chuồng kin, hiệu quả xử lý mùi hôi của Ozon ở mức khá cao. Kết quả triển khai mô hình cho thấy nồng độ một số khí gây mùi như NH3, H2S, CH3-SH sau xử lý bằng Ozon đều thấp hơn so với QCVN 06:2009/BTNMT và thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT. Như vậy có thể cho thấy hiệu quả rõ rệt của thiết bị phát Ozon trong việc xử lý ô nhiễm do mùi hôi.  

Ngoài mục đích công bố những thông tin kết quả của công trình nghiên cứu đã thực hiện, thông qua Hội thảo, Ban chủ nhiệm Dự án cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu tham dự cũng như các hộ dân tham gia thực hiện mô hình. Đây là những đóng góp quan trọng góp phần cho sự thành công  của Dự án cũng như bổ sung hoàn chỉnh cho Dự án chuẩn bị tốt nhất cho nghiệm thu trong thời gian tới.

Triệu Uyên