Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Đăng bài thanhsang T6, 01/09/2017 - 08:58

Ngày 31/08 và 01/09/2017, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Hội đồng) tổ chức họp tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) tỉnh Vĩnh Long năm 2018 cho 02 đề xuất:

(1) Đề tài cấp tỉnh: “Đờn ca tài tử - sân khấu cải lương tỉnh Vĩnh Long xưa và nay” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long đề xuất;

(2) Đề tài cấp Nhà nước: “Xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cam Sành trên đất lúa tỉnh Vĩnh Long và kết hợp chuỗi giá trị trong công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản, xuất khẩu gắn với xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2018 - 2020)” do Trung tâm Giống tỉnh Vĩnh Long đề xuất.

Hội đồng đã nghe báo cáo tóm tắt mục tiêu, nội dung và dự kiến kết quả của 02 nhiệm vụ nêu trên, đồng thời cho ý kiến phản biện, góp ý, thảo luận và thống nhất các nội dung: cả 02 nhiệm vụ đều mang tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cần được đầu tư nghiên cứu và triển khai thực hiện; điều chỉnh tên nhiệm vụ; định hướng mục tiêu; yêu cầu đối với kết quả và sản phẩm; hình thức và phương thức tổ chức thực hiện.

Hội đồng kết luận thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 02 nhiệm vụ trên.

THANH SANG