Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Vĩnh Long - Hoạt động 6 tháng đầu năm, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2017

Đăng bài trieuuyen T2, 28/08/2017 - 08:28

Trong 6 tháng đầu năm 2017,  Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (gọi tắt là Trung tâm) - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các hoạt động khác.

Công tác tuyên truyền thông tin khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành theo đúng tiến độ thông qua việc xuất bản các ấn phẩm Thông tin (1.230 quyển Thông tin KH&CN số Xuân 2017 và số 1 , 3.840 quyển tin chọn lọc phục vụ cơ sở - 12 số) đã được phát hành trên phạm vi trong và ngoài tỉnh. Song song với việc xuất bản các ấn phẩm giấy, trên website Sở KH&CN đã cập nhật 55 tin, bài với nội dung giới thiệu các văn bản mới, hội nghị, hội thảo, thông tin KHKT phục vụ cho sản xuất và đời sống, …. Nhiều lượt bạn đọc đến thư viện và  truy cập vào trang thư viện điện tử KH&CN. Trên cơ bản, Thông tin KH&CN đã góp phần đáp ứng được yêu cầu của công tác lãnh chỉ đạo, quản lý kinh tế- xã hội của các cấp, ngành; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, công tác thống kê KH&CN cũng đã hoàn thành việc thu thập thống kê cơ sở về khoa học công nghệ 23 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2016 và báo cáo tổng hợp thống kê KH&CN về Cục thông tin KH&CN quốc gia  và Cục Thống kê Vĩnh Long theo đúng quy định.

Công tác đưa thông tin tiến bộ KH&CN về nông thôn, Trung tâm đã tổ chức triển khai: phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị xã khảo sát, chọn địa điểm. Thống nhất chọn 7 xã (Phú Lộc - Tam Bình; Trà Côn - Trà Ôn; Tân Long - Mang Thít; Hiếu Thành - Vũng Liêm; Thuận An - TX Bình Minh; Tân Bình - Bình Tân; Thanh Đức - Long Hồ) để xây dựng các điểm mô hình. Đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truy cập khai thác thông tin KH&CN và quản lý điểm mô hình cho 19 cán bộ tham gia ; Tổ chức thu thập, biên tập CSDL thông tin tiến bộ KH&CN.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã nhận đăng ký lưu giữ và cấp 03 Giấy chứng nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm có 02 đề tài cơ sở triển khai năm 2016: (1) “Tổng kết 35 năm xây dựng và phát triển Sở KH&CN Vĩnh Long (1979 - 2014)”,(2) “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ KH&CN”  đã được nghiệm thu, kết quả : 01 khá, 01 xuất sắc; 01 đề tài cấp tỉnh “Giải pháp tổng thể ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận, cài đặt thông tin mạng KH&CN quốc gia (Vinaren-Khai thác cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN quốc gia), đảm bảo hoạt động cho hệ thống máy chủ, trang web khu lưu niệm Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin KH&CN, công tác thống kê khoa học theo kế hoạch đề ra.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thông tin KH&CN (phổ biến thông tin trên giấy và trên mạng Internet) và thống kê KH&CN nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của ngành, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu-triển khai cũng như các nhu cầu khác của bạn đọc. Hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và kế hoạch được giao, cụ thể:

Xuất bảo 03 số thông tin KH&CN, 01 số thông tin chuyên đề, và 13 số Tin chọn lọc phục vụ cơ sở; Đồng thời cập nhật tin, bài vào trang web Sở, trang thông tin KH&CN của Trung tâm; Thu thập, biên tập thông tin hoạt động ngành và các thông tin khác; Bổ sung tài liệu khoa học dưới dạng giấy in và số hóa cung cấp tài liệu theo nhu cầu người dùng tin.

Triển khai thực hiện công tác thống kê KH&CN và đăng ký lưu giữ và cấp giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: các đề tài/ dự án KH&CN cấp tỉnh và cơ sở.

Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của các điểm mô hình tại 7 xã: cung cấp trang thiết bị, máy tính, đĩa CD-ROM cơ sở dữ liệu; tập huấn cho người dân tại 7 xã; cung cấp và phổ biến thông tin phục vụ người dân trên địa bàn, vận hành thử nghiệm trong 3 tháng; tổ chức tổng kết và  đánh giá kết quả .

Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS  hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN từ mạng Vinaren.

                                                                                                                                                    Triệu Uyên