Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Đăng bài trieuuyen T5, 10/11/2016 - 03:00

Ngày 01/9/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước 

Thông tư gồm 05 chương, 20 điều thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn việc xây dựng và quản lý Dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ,  được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện, quản lý Dự án KH&CN.

Theo nội dung thông tư, Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN là doanh nghiệp hoặc tổ chức khoa học và công nghệ, đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có tư cách pháp nhân, có ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với tổ chức khoa học và công nghệ) phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của Dự án KH&CN;

b) Có đủ năng lực về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, khả năng thực hiện thành công nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN;

c) Có đơn đăng ký thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN với Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN và được Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN chấp nhận;

d) Đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Về Trình tự xây dựng dự án KH&CN cấp quốc gia, phải bảo đảm đầy đủ các bước:

1. Tổ chức xây dựng, đề xuất đặt hàng.

2. Xác định danh mục Dự án KH&CN, các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN.

3. Tuyển chọn, giao trực tiếp Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN.

4. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN.

Ngoài ra, Thông tư còn qui định cụ thể các nội dung để tổ chức thực hiện Dự án KH&CN như: ký kết hợp đồng thực hiện Dự án và nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN; Cách thức quản lý tài chính, tài sản của Dự án KH&CN; Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện Dự án và các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN; trình tự, thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng thực hiện Dự án và các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN….

Triệu Uyên