Thông tin địa chỉ liên hệ

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 20:54

Trụ sở: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 070.3824014; FAX: 070.3824014

Các tin khác

31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:53 - Danh bạ Email, điện thoại
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:39 - Ban lãnh đạo Sở
31/01/2014 - 18:38 - Sơ đồ tổ chức
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ