Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh