Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019

Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 01:41

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019.

Các văn bản liên quan:

(1) Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ KH&CN Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

(2) Thông tư 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.