Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2018