Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015

Đăng bài Quantri T3, 18/03/2014 - 08:29

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án KHCN) hàng năm;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long gửi đến các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các tổ chức khoa học và công nghệ, các cá nhân nhà khoa học trong và ngoài tỉnh thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2015.

Xem toàn văn Thông báo và Mẫu phiếu đề xuất: