Thông báo đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN

Đăng bài Quantri T4, 12/09/2018 - 08:39

Thực hiện Công văn số 3190/UBND-VX, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài (Đề án 2395), Sở Khoa học và Công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong tỉnh có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia Đề án 2395 theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.