Tập huấn “Áp dụng, duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long".

Đăng bài trieuuyen T5, 12/07/2018 - 07:45

Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) để triển khai hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến, đánh giá nội bộ và kiểm tra HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong 3 ngày 9 – 11/7/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn “Áp dụng, duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự Khóa tập huấn có hơn 120 học viên gồm các công chức, viên chức là thành viên Ban chỉ đạo ISO; là thư ký chất lượng; đánh giá viên nội bộ và các công chức tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện/ thị xã/ thành phố/ thị trấn … trong tỉnh.

Trong 3 ngày tập huấn các học viên tham dự đã được tiếp thu một số nội dung về:

- Phổ biến văn bản: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
          - Giới thiệu các bước xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL, Mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

- Tạo dịch vụ hành chính, đo lường, phân tích và cải tiến

- Hướng dẫn thực hiện một số quy trình như: Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo ...

          Sau khi tiếp cận lý thuyết, các học viên được củng cố kiến thức thông qua việc thực hành một số bài tập tình huống về đánh giá HTQLCL, xác định tình huống không phù hợp và điều khoản liên quan theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Thông qua tập huấn,  các cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hằng ngày của cơ quan , đồng thời có thể  triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học; rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong cơ quan.

Triệu Uyên