Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng bài thanhsang T5, 27/10/2016 - 09:08

Ngày 27/10/2016, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Chỉ thị 05-CT/TW yêu cầu thực hiện một số nội dung trọng tâm: toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện; đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các học viện, trường…

Ngoài ra, các đồng chí đảng viên còn được nghe quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Giới đánh giá cao tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc của đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời khẳng định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như hoàn thiện nhân cách, đạo đức cho mỗi cá nhân. Do đó, từng cấp uỷ, chính quyền trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

THANH SANG