Sở KH&CN Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt cả 05 chỉ tiêu thi đua khối V…

Đăng bài thanhsang T2, 28/01/2019 - 03:08

Đó là kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được đánh giá tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 (Hội nghị) do Sở KH&CN Vĩnh Long tổ chức chiều ngày 25/01/2019. Ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Văn Giới - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở KH&CN đồng chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN Vĩnh Long ký kết giao ước thi đia năm 2019

Hội nghị đã được nghe các dự thảo báo cáo: Hoạt động KH&CN năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; hoạt động công đoàn cơ sở năm 2018 và phương hướng năm 2019; công tác thi đua khen thưởng 2018 và phát động thi đua năm 2019; công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Theo đó, đại biểu đánh giá cao và thống nhất với kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ đề ra của các báo cáo. Nhìn chung trong năm qua, các mặt công tác của Sở KH&CN được triển khai đều đạt kết quả tốt: Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được nâng cao, các đề tài/dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN được quan tâm thực hiện và ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả tốt; hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ ngày càng được quan tâm đẩy mạnh góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; công tác thông tin KH&CN hoạt động ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng, phục vụ tích cực yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển sản xuất; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định; công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Nổi bật nhất là thực hiện đạt và vượt cả 05 chỉ tiêu thi đua khối V: (1) Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nghiệm thu và có địa chỉ ứng dụng đạt 12/10 đề tài (chiếm tỷ lệ 120%); (2) Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đạt 10/10 mô hình (chiếm tỷ lệ 100%); (3) Số lượng tin, bài viết cập nhật lên công thông tin điện tử Sở KH&CN đạt 168/150 tin, bài (chiếm tỷ lệ 112%); (4) Số cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đạt 201/200 cơ sở (chiếm tỷ lệ 100,5%); (5) Số phương tiện đo lường được kiểm định đạt 27.877/26.000 phương tiện (chiếm tỷ lệ 107,2%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN cũng còn những khó khăn, hạn chế: Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp trong tỉnh chưa nhiều; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong canh tác, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm còn hạn chế; chưa triển khai được Quỹ phát triển KH&CN địa phương và doanh nghiệp, thị trường KH&CN trong tỉnh chưa phát triển; nhiều hàng hóa trên thị trường vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được công nhận, khen thưởng, biểu dương về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính quyền và đoàn thể; các phòng và đơn vị trực thuộc Sở KH&CN thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019.

THANH SANG