Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra... TCVN ISO 9001:2008... năm 2018

Đăng bài Quantri T4, 28/03/2018 - 01:32

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2018

Các tin khác