Quyết định 36/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài Quantri T2, 23/04/2018 - 07:32

Quy chế này áp dụng cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là nhiệm vụ khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh phí, phê duyệt, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, công nhận và chuyển giao kết quả, thanh lý hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

36/2016/QĐ-UBND

Tập tin đính kèm: