Quy định về quản lý website thương mại điện tử

Đăng bài trieuuyen T3, 13/01/2015 - 03:19

Từ ngày 20/01/2015, Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử (TMĐT) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thông tư số được ban hành nhằm bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCT và hướng dẫn Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (Nghị định số 52) về TMĐT được Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013. Thông tư số 47/2014/TT-BCT bao gồm một số nội dung mới như: Phân định trách nhiệm quản lý với các website chuyên ngành; Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website TMĐT; Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT; Quản lý hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội; Các mô hình website khuyến mại trực tuyến mới, v.v...

Ngoài ra, Thông tư số 47 còn có các quy định mới liên quan đến quy trình thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT như: Quy định về thời hạn phản hồi thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin; Quy định về việc xác nhận thông báo website TMĐT bán hàng và cấp biểu tượng xác nhận thông báo; Quy định về cập nhật thông tin thông báo; Quy định về đối tượng và phạm vi đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

http://www.moit.gov.vn