Quy định về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:21

Quyết định số 1536/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Quy định này quy định mức chi tối đa đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (bao gồm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, sau đây gọi tắt là đề tài) tại các sở, ban, ngành tỉnh (kể cả các đơn vị trực thuộc); các Trường học trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố (kể cả các đơn vị trực thuộc) có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh, kinh phí sự nghiệp khoa học cấp huyện theo sự phân cấp quản lý, lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHCN