Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 4 năm 2017 - 2018

Đăng bài trieuuyen T6, 08/09/2017 - 08:56

Là nội dung quyết định số 1775/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 11/8/2017

Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017-2018, nằm trong danh mục phê duyệt đợt 4 với nội dung: Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long và Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Định hướng mục tiêu cho nhiệm vụ xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long là: Đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long và Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long. Yêu cầu đối với kết quả và sản phẩm Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long là: Báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long; bộ tiêu chí và phương pháp xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long; bản nội dung chi tiết xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long; xây dựng thành công thương hiệu tỉnh Vĩnh Long đạt tiêu chí đề ra; giải pháp duy trì, phát triển thương hiệu tỉnh Vĩnh Long.

Đối với mục tiêu Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, nhiệm vụ chủ yếu là dánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long; hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh long xây dựng được thương hiệu mạnh có khả năng cạnh tranh cấp vùng, cấp quốc gia.Theo đó,  yêu cầu đối với kết quả và sản phẩm là: Báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long; bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá thương hiệu mạnh của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long có khả năng cạnh tranh cấp vùng, cấp quốc gia; ít nhất 20 doanh nghiệp tỉnh Vĩnh long đạt được thương hiệu mạnh có khả năng cạnh tranh cấp vùng, cấp quốc gia theo tiêu chí đề ra; giải pháp duy trì, phát triển thương hiệu và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu xét chọn, tuyển chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 – 2018 đạt các mục tiêu đã đề ra.

Triệu Uyên