Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng bài trieuuyen T5, 21/12/2017 - 03:11

Là tên đề tài nghiên cứu khoa học do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt hàng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Tấn Khuyên làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồng KH&CN nghiệm thu (gọi tắt là Hội đồng) ngày 15/12/2017 tại hội trường Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long.

Bằng phương pháp tiếp cận và nghiên cứu, đề tài đã đi sâu vào phân tích các nội dung về thực trạng hoạt động KH&CN tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015, trong đó đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN và trình độ công nghệ sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015. Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển KH&CN giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm: hệ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KH&CN áp dụng cho tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020, xác định nhiệm vụ KH&CN đột phá nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X đã đề ra, cụ thể là nhiệm vụ đột phá về nhân lực KH&CN, kết cấu hạ tầng KH&CN và cơ chế tài chính phục vụ phát triển KH&CN cũng như các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm và thường xuyên giai đoạn 2016 – 2020.

 Theo đó, việc đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã xây dựng nhằm đạt các tiêu chí mà mục tiêu đã đề ra cũng là một trong những nội dung quan trọng của đề tài. Hệ thống các giải pháp được thiết kế đồng bộ bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KH&CN, đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý KH&CN, nhân lực KH&CN (đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN), thông tin KH&CN, vốn cho hoạt động KH&CN, thị trường KH&CN …Hợp tác quốc tế và trong nước về KH&CN (nhấn mạnh hợp tác trong nước, nhất là hợp tác với các tổ chức nghiên cứu – phát triển từ các Viện- trường).  

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và cho rằng đây là cơ sở khoa học và thực tiễn, cung cấp luận cứ quan trọng giúp tỉnh xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp, thu hút đầu tư phát triển KH&CN; Đồng thời, là nền tảng căn cơ, giải pháp đột phá để xây dựng và thực hiện Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần khẳng định KH&CN là động lực, là công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện đề tài với kết quả cao nhất, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về nội dung cũng như hình thức như cần cập nhật các văn bản mới có liên quan, lưu ý định hướng các giải pháp theo hướng đa dạng hóa các lĩnh vực KH&CN, các số liệu thống kê nên  được cập nhật ở thời điểm gần nhất, kết quả đánh giá về thực trạng KH&CN cần mở rộng ra ngoài xã hội  kể cả các doanh nghiệp …

Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt

Triệu Uyên