Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển...

Đăng bài thanhsang T5, 07/03/2019 - 03:01

Đó là nhiệm vụ, giải pháp của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long trong thời gian tới được nêu trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019 tại Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh; triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 (Hội nghị) do Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức ngày 06/03/2019, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt: Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 13/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 15/01/2019 của BCH Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Nghị quyết 04-NQ/ĐUSKHCN ngày 24/01/2019 của Đảng bộ Sở KH&CN về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch số 11-KH/ĐUSKHCN ngày 14/02/2019 của Đảng ủy Sở KH&CN về học tập, quán triệt nghị quyết và chủ đề năm 2019; Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Nghị quyết số 13-NQ/TU đã nêu rõ 03 nhiệm vụ, giải pháp của ngành KH&CN tỉnh nhà trong thời gian tới: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế; (2) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu về công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; (3) Thực hiện có hiệu quả các đề án/chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

Sau Hội nghị, tập thể đảng bộ, các chi bộ, các phòng, đơn vị thuộc sở; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động sẽ xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

THANH SANG