Nghiệm thu Dự án: “Ứng dụng công nghệ Ozon để xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long"

Đăng bài trieuuyen T6, 03/08/2018 - 08:11

“Ứng dụng công nghệ Ozon để xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long” là tên của Dự án vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (Hội đồng) nghiệm thu ngày 30/7/2018 Dự án do   PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Long là đơn vị phối hợp chính trong suốt quá trình thực hiện.

Dự án nhằm vào mục tiêu lựa chọn quy trình công nghệ, ứng dụng thí điểm các mô hình sử dụng công nghệ ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đánh giá tổng hợp kết quả thí điểm  (kỹ thuật, kinh tế, môi trường) và đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng. Sau thời gian thực hiện, bằng các phương pháp tiếp cận, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước, hợp tác quốc tế, Dự án đã đạt được kết quả:   

- Tổng quan được các biện pháp xử lý, nguồn gốc, hiện trạng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi.

- Triển khai thử nghiệm mô hình xử lý mùi hôi bằng thiết bị ozon tại 4 trại chăn nuôi (2 trại heo, gà dạng kín; 2 trại heo, gà dạng hở) bao gồm hiện trạng; đề xuất biện pháp giảm thiểu mùi bằng điều chỉnh khẩu phần ăn; tính toán thiết kế mô hình bằng thiết bị phát ozon; đo đạc, giám sát kết quả trước và sau khi lắp đặt thiết bị để đánh giá hiệu quả môi trường của mô hình xử lý…Kết quả phân tích 8 mẫu nước thải, 88 mẫu không khí, mùi hôi tại 4 mô hình cho thấy: nồng độ một số khí gây mùi như NH3, H2S, CH3-SH sau xử lý bằng Ozon đều thấp hơn so với QCVN 06:2009/BTNMT và Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT. Như vậy có thể thấy hiệu quả rõ rệt của thiết bị phát Ozon trong việc xử lý ô nhiễm do mùi hôi.

- Xây dựng hệ thống, tiêu chí đánh giá theo phương pháp trọng số để lựa chọn công nghệ áp dụng thí điểm công nghệ xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Long.

- Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn về giảm thiểu mùi hôi cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm hướng dẫn về xử lý nước thải, phân, rác, mùi hôi, hướng dẫn các giải pháp sản xuất sạch hơn cũng như quy họach, lựa chọn vị trí tích hợp xây dựng trại …

Bên cạnh đó, nhóm thực hiện dự án cũng đưa ra kiến nghị tiếp tục triển khai giai đoạn áp dụng thử nghiệm với nguồn kinh phí lớn hơn trên qui mô rộng hơn bằng các giải pháp tổng hợp, để có đủ cơ sở ban hành bảng hướng dẫn xử lý mùi đối với các trại chăn nuôi, từ đó có thể đánh giá đúng và đầy đủ hiệu quả của thiết bị phát ozon.

Qua báo cáo kết quả dự án, Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu đạt được. Hầu hết đều đạt và vượt các nội dung theo đề cương, các kết quả có ý nghĩa thực tế, bám sát các nội dung khoa học, thể hiện sự cố gắng lớn của nhóm cán bộ tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm dự án cũng nhận được nhiều sự góp ý chân thành, cụ thể của từng thành viên trong hội đồng nhằm hoàn chỉnh các nội dung dự án, để sản phẩm tạo ra đạt hiệu quả cao nhất và mang tính ứng dụng rộng rãi nhất.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Đạt” 

Triệu Uyên