Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long"

Đăng bài trieuuyen T6, 31/03/2017 - 02:49

“Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long” là tên của đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng nghiệm thu ngày 29/3/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ. Đề tài do Đại tá tiến sĩ Tống Thành Phong -  Hiệu trưởng Trường Quân khu 9 làm chủ nhiệm,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long chủ trì thực hiện, thạc sĩ  Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Bằng phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Điều lệnh công tác Tham mưu tác chiến Bộ Quốc phòng; quá trình nghiên cứu đề tài vận dụng kết hợp phương pháp lô-gíc, hệ thống cấu trúc và Phương pháp chuyên gia nhằm bổ sung lý luận và thực tiễn về tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ (VHCCTCKVPT) tỉnh trong hoạt động thời bình và đáp ứng yêu cầu phát triển khi có tình huống chiến tranh.

Đi sâu vào nội dung nghiên cứu các Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành cũng  như tổ chức. phương pháp VHCCTCKVPT tỉnh Vĩnh Long, đề tài tập trung làm rõ các khái niệm và các quy định mang tính pháp luật để lý giải, làm rõ tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế của lãnh đạo, chính quyền và các ngành có liên quan theo từng trạng thái quốc phòng Nhà nước quy định như trạng thái thường xuyên, trạng thái có tình huống, trạng thái khẩn cấp và  trạng thái thời chiến. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra các giải pháp hết sức cụ thể để nâng cao hiệu quả VHCCTCKVPT bao gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức huấn luyện, diễn tập VHCCTCKVPT tỉnh; Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và xây dựng KVPT trong tình hình mới; Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và công an trong điều hành tổ chức diễn tập VHCCTCKVPT; Lập kế hoạch tổng thể, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ; công tác bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Phương pháp VHCCTCKVPT tỉnh Vĩnh Long có vị trí rất quan trọng trong thời bình và khi đất nước xảy ra chiến tranh; là hoạt động mang tính nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, trực tiếp khu vực phòng thủ trong giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia; sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và vai trò làm tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang phòng thủ bảo vệ địa phương và nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Thông qua báo cáo của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng cũng đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm làm rỏ và hoàn chỉnh đề tài như điều hành cơ chế chưa thấy sự quan tâm đúng mức đến 2 vấn đề an ninh nội bộ và an ninh quân báo; Cần làm rõ hơn vai trò của mặt trận Tổ quốc đối với nội dung nghiên cứu của đề tài; Bổ sung thêm nội dung tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng ….

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đạt.

Triệu Uyên