Nghiệm thu đề tài “Đánh giá công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ tại tỉnh Vĩnh Long”

Đăng bài thanhsang T3, 21/03/2017 - 07:56

Sáng ngày 21/3/2017, Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh tổ chức họp nghiệm thu tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ tại tỉnh Vĩnh Long”, thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, do Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện và GS, TS, BS. Lê Hoàng Ninh làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 06/2015 đến tháng 05/2016 (gia hạn đến tháng 11/2016). Mục tiêu chính của đề tài: xác định những khác biệt và so sánh 04 nhóm chỉ số quyết định sức khoẻ (môi trường vật chất và cơ sở hạ tầng, phát triển xã hội và con người, kinh tế, quản trị công) giữa 08 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Vĩnh Long; xác định những điểm tồn tại bất cập và đề xuất các đáp ứng ở tỉnh; đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ; tập huấn và chuyển giao kết quả cho 08 huyện/thị xã/thành phố và các sở, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Long.

ThS. Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã xác định được các điểm khác biệt trong chăm sóc sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010 - 2015. So sánh các chỉ số trong 04 nhóm chỉ số quyết định đến sức khoẻ. Đề xuất giải pháp từ các chuyên gia tại địa phương phối hợp với các giải pháp do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị áp dụng dựa trên kinh nghiệm quốc tế; các biện pháp can thiệp cụ thể, phù hợp với địa phương nhằm làm giảm mức độ chênh lệch trong hưởng thụ dịch vụ y tế, tăng công bằng trong chăm sóc sức khoẻ người dân. Ngoài ra, đề tài còn kiến nghị 02 nhóm giải pháp: (1) Nhóm giải pháp để công cụ đáp ứng được sự quan tâm của chính quyền địa phương; (2) Nhóm giải pháp triển khai mở rộng áp dụng hoạt động đánh giá cho các ban ngành khác trên địa bàn.

Hội đồng đánh giá kết quả của đề tài có giá trị về khoa học và thực tiễn, có khả năng ứng dụng cao; phương pháp nghiên cứu mới, ứng dụng các công cụ tiên tiến, phù hợp để phân tích đánh giá số liệu; đã khái quát được bức tranh tổng thể về công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đề tài đã bám sát đề cương và đạt mục tiêu đề ra. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học giúp địa phương đề xuất cơ chế, chính sách, xác định vấn đề ưu tiên trong quản lý và chăm sóc sức khoẻ theo hướng đảm bảo công bằng và đáp ứng. Tuy nhiên, ban chủ nhiệm đề tài cần hoàn chỉnh cũng như nghiên cứu bổ sung một số nội dung: báo cáo tổng kết; số liệu các chỉ tiêu cũng như minh chứng, giải thích làm rõ những vẫn đề liên quan; cần so sánh số liệu của tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh lân cận nhằm tăng tính thuyết phục; các giải pháp cần cụ thể và phù hợp theo từng địa phương; bổ sung bài báo khoa học cũng như thực hiện đăng ký lưu giữ và công bố ứng dụng kết quả nghiên cứu…

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu loại khá.

THANH SANG