Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T2, 20/02/2017 - 03:10

Đó là một trong những giải pháp quan trọng về khoa học và công nghệ trong Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/12/2016 của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 được Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị vào chiều ngày 17/02/2017.

Theo đó, nghị quyết đã đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu và 04 nhóm giải pháp: phát triển kinh tế; văn hoá - xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đối với ngành khoa học và công nghệ, nghị quyết nêu rõ: “Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về vệ sinh môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng, sở hữu công nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nâng cao năng lực kiểm định, đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh”. Ngoài ra, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động còn được nghe quán triệt Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 16/01/2017 của Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh cũng như Nghị quyết 06-NQ/ĐBSKHCN ngày 07/02/2017 của Đảng bộ Sở KH&CN về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Thông qua buổi học tập, quán triệt nghị quyết giúp toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững chủ trương, các chỉ tiêu cơ bản cũng như nhiệm vụ, giải pháp… từ đó, thống nhất ý chí và hành đồng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

THANH SANG