Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Đăng bài Quantri T2, 04/03/2019 - 08:03

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (nay là TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Ngày 21/1/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN.

Tập tin đính kèm: