Lịch sử giáo dục tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2010)

Đăng bài thanhsang T4, 12/10/2016 - 07:48

Đó là đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu loại xuất sắc ngày 11/10/2016 tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long.

Đề tài “Lịch sử giáo dục tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2010)” do Tiến sĩ Trương Thị Bé Hai - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long làm chủ nhiệm được triển khai thực hiện từ tháng 05/2013 đến tháng 05/2016 (thời gian gia hạn 12 tháng) với nội dung nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển nền giáo dục tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1732 -2010. Kết quả nghiên cứu của đề tài là báo cáo khoa học trên 400 trang phản ánh đặc điểm, tự nhiên, kinh tế - xã hội, con người, thể chế, lịch sử của nền giáo dục tỉnh nhà qua 6 thời kỳ: 1732 - 1867; 1867 - 1930; 1930 - 1945; 1945 - 1954; 1954 - 1975 và 1975 - 2010.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: đây là đề tài mới thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn; có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đóng góp quý báu vào nguồn tư liệu giáo dục Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung; mở ra hướng mới trong nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cũng như trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo... Tuy nhiên, đề tài cần hoàn thiện một số nội dung như: biên tập, bố cục lại cho phù hợp; bổ sung bản đồ, hình ảnh và những nội dung khác có liên quan để sớm xuất bản phục vụ nhu cầu xã hội và phát triển hiệu quả, bền vững ngành giáo dục nước nhà trong tình hình mới.

THANH SANG