LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/12 đến 29/12/2018

Đăng bài Quantri T3, 25/12/2018 - 01:11

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
24/12/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp kiểm điểm công tác năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

- 13 giờ 30’: Họp giao ban tháng 12/2018 (BLĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 15 giờ 30’: Họp BTV, Đảng ủy.

Thứ Ba
25/12/2018

- 7 giờ 30’: Họp HĐND huyện Trà Ôn (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện NQTW 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tại Tỉnh ủy (Đ/c Trọng Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2018 tại Ban Tuyên giáo (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Tổng kết mô hình liên tịch năm 2018 tại huyện Tân Phú - Tam Bình (Đ/c Tâm KHCS).

Thứ Tư
26/12/2018

- 7 giờ 30’: Họp giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội dự toán NSNN và phát động thi đua năm 2019 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Thành viên Hội đồng).

Thứ Năm
27/12/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết năm 2018 tại Sở NN & PTNT (Đ/c Trọng Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại Sở NN & PTNT (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Kiểm tra mô hình liên tịch tại Vũng Liêm, Tam Bình (Đ/c Phong, Đ/c Tâm KHCS).

Thứ Sáu
28/12/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại Cần Thơ (Đ/c Phong, TTTT & TKKH&CN).

- 8 giờ: Họp trực tuyến phiên họp Chính phủ năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.

Thứ Bảy
29/12/2018

- 8 giờ: Họp trực tuyến phiên họp Chính phủ năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).