Lịch công tác tuần từ 22/09/2014 đến 28/09/2014

Đăng bài mongtuyen T2, 22/09/2014 - 08:38

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(22/09/2014)

07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2014 tại Trường Chính trị Phạm Hùng từ 22/9-28/10/2014 (A. Tùng).
Thứ 3
(23/09/2014)
14:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự hội nghị tập huấn công tác TĐKT năm 2014 tại UBND tỉnh (A. Sơn, A. Thành VP).
Thứ 4
(24/09/2014)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: Làm việc với Cục Thông tin KHCN, Vụ phát triển KHCN địa phương tại Sở (A. Sơn, Phòng KHTC).
Thứ 5
(25/09/2014)
14:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung:  7 giờ 30: Dự hội nghị triển khai các VBPL tại Thanh tra tỉnh (TTra Sở). 14 giờ: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy đan, nhuộm và may Thành Công tại Sở Tài nguyên và Môi trường (A. Danh).
Thứ 6
(26/09/2014)
13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 3 tại Tỉnh ủy (A. Sơn, A. Thạnh, A. Danh).
Thứ 7
(27/09/2014)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 3 tại Tỉnh ủy (A. Sơn, A. Thạnh, A. Danh).
Chủ nhật
(28/09/2014)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: