LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 18/02 đến 23/02/2019

Đăng bài Quantri T2, 18/02/2019 - 03:50

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
18/02/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 15’: Thường xuyên hội ý BGĐ Sở.

Thứ Ba
19/02/2019

- 8 giờ: Họp bàn công tác triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Festival lúa gạo Việt Nam năm 2019 tại Sở Công thương (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ trái chôm chôm Java tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
20/02/2019

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (Thành phần theo quyết định).

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Thành viên Hội đồng).

Thứ Năm
21/02/2019

- 8 giờ: Họp Đảng ủy thường kỳ góp ý quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ (Đảng ủy viên).

- Họp khối thi đua V tại Sở Y tế (Đ/c Giới, Đ/c Thành VP).

Thứ Sáu
22/02/2019

- 7 giờ 30’: Họp góp ý chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở (BGĐ Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 13 giờ 30’: Họp góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện thông báo kết luận số 234-TB/TW (BGĐ Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Bảy
23/02/2019