Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL và kỷ niệm 17 năm ngày Đo lường Việt nam

Đăng bài trieuuyen T4, 17/01/2018 - 02:29

 Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 20/1/1950, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trong giai đoạn gay go, ác liệt, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo Hệ mét.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian càng làm cho chúng ta thêm thấm thía về sự nhìn nhận và đánh giá sáng suốt của Bác Hồ đối với công tác đo lường, một lĩnh vực chuyên ngành nhưng liên quan mật thiết với khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống của đông đảo nhân dân.

Sắc lệnh 8/SL đã xác định và gải quyết đúng đắn nhiều nội dung của quản lý nhà nước về đo lường ở nước ta như: đơn vị đo lường hợp pháp, quản lý việc sản xuất và sử dụng dụng cụ đo, xử phạt các vi phạm về đo lường. Sắc lệnh 8/SL chính là nền tảng, là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường nước ta.

Từ nền tảng của Bác đã vạch ra Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo quản lý và phát triển lĩnh vực khoa học – kỹ thuật chuyên ngành rất quan trọng này, thể hiện ở những văn bản luật pháp về đo lường mà Nhà nước ta ban hành trong suốt mấy thập kỷ qua:

+ Ngày 26/12/1964 Thủ tướng ký ban hành Nghị định 186/CP, quy định đơn vị đo lường hợp pháp (hệ SI) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

+ Ngày 24 và 25/9/1974 Chính phủ ban hành Nghị định 216 và 217/CP về Điều lệ quản lý đo lường chung và Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh;

+ Ngày16/07/1990 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố Pháp lệnh đo lường đã thể hiện sự đổi mới công tác quản lý nhà nước về đo lường khi chuyển từ nền kinh tế tập trung – bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước;

+ Ngày 18/10/1999, Chủ tịch nước đã ký công bố sửa đổi, bỗ sung 1 số điều của Pháp lệnh đo lường. Đây chính là cơ sở để đo lường nước ta phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế;

+ Một dấu mốc lịch sử đối với đo lường nước ta là ngày 11/11/2011 Quốc Hội khoá 13 thông qua Luật Đo lường. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước ta về đo lường. Luật đã thể hiện những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ đo lường phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay. Luật Đo lường có hiệu lực trên phạm vi cả nước từ ngày 01/07/2012.

Để chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL cũng là kỷ niệm 17 năm ngày đo lường Việt Nam; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long sẽ sơ lượt lại kết quả hoạt động quản lý đo lường địa phương tư năm 2010 – 2017 như sau:

* Lĩnh vực hoạt động kiểm định đo lường

Qua 7 năm thực hiện dịch vụ kiểm định đo lường, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước đo lường địa phương; Hai đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận chỉ định kiểm định đo lường đạt được kết quả như sau:

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Kiểm định,hiệu chuẩn  tổng số 155.315 phương tiện đo các loại gồm: Cân bàn; Cân đồng hồ; Cân kỹ thuật/cân phân tích; Quả cân; Ap suất, huyết áp kế; Cột đo xăng dầu, bình đong, ca đong; Công tơ điện; Đồng hồ đo nước; Điện tim, điện não; Nhiệt ẩm kế.

- Trung tâm Thí nghiệm điện Vĩnh Long: Kiểm định tổng số 383.033 phương tiện đo gồm: Công tơ điện 1 pha và 3 pha; TU, TI.

* Lĩnh vực quản lý đo lường

Từ năm 2011-2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động quản lý đo lường như sau:

- Chủ trì tổ chức thực hiện 14 cuộc kiểm tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng (bình quân 2 cuộc/năm); Kiểm tra 988 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với 2.125 phương tiện đo và 275 lô hàng hóa các loại; Phát hiện 9 phương tiện đo và 66 lô hàng không phù hợp theo quy định chuyển hồ sơ kiến nghị Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ xử lý theo Luật định;

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng 06 cuộc; Phối hợp Hội phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền 03 cuộc cho hội phụ nữ huyện và xã có hàng ngàn đại biểu tham dự;

- Tham gia phối hợp Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Kiểm tra 05 cuộc với 10 doanh nghiệp và  Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành 389  tỉnh,  kiểm tra 07 cuộc với 34 doanh nghiệp được kiểm tra.

- Phối hợp, hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành 389 các huyện, thị kiểm chuyên ngành đo lường thực hiện 48 lượt kiểm tra; Kiểm tra 11.146 phương tiện đo của 11.183 hộ kinh doanh và 107 lượt chợ; Lập biên bản xử lý vi phạm vi phạm hành chính 283 trường hợp.     

Chúng ta rất phấn khởi với kết quả đã đạt được là do có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo và có sự cống hiến nhiệt tình, đoàn kết, gắn bó thân thiết của những người làm công tác đo lường trong tỉnh nói chung và Cán bộ Công chức Viên chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói riêng với mong muốn được góp phần vào công tác quản lý của tỉnh ngày được hoàn thiện và góp phần vào sự phát triển,chung của ngành đo lường cả nước./.

                                                                                                                                       Phòng Quản lý đo lường
Chi cục TC-ĐL-CL Vĩnh Long