Hướng dẫn và Biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài Quantri T3, 17/04/2018 - 08:20

Hướng dẫn và Biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long áp dụng cho đề tài khoa học và công nghệ, đề tài khoa học xã hội và nhân văn.

BIỂU MẪU TẢI VỀ

05 BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh (B1-ĐONTC);
2. Thuyết minh đề tài (B2-TMĐT);
3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (B3-LLTC);
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (B4-LLCN);
5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (B5-PHNC) – nếu có phối hợp nghiên cứu.

Tải về

05 BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (PL1- ĐONTC);
2. Thuyết minh đề tài (PL2–TMĐT);
3. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (PL3-LLTC);
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (PL4-LLCN);
5. Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (PL5-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu.

Tải về