Hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:42

Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 19/05/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long)

05 BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(kèm theo quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 19/05/2011 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long)

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh (B1-ĐONTC);
2. Thuyết minh đề tài (B2-TMĐT);
3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (B3-LLTC);
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (B4-LLCN);
5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (B5-PHNC) – nếu có phối hợp nghiên cứu.

Hướng dẫn thủ tục và Mẫu đơn (định dạng .doc)

Hướng dẫn thủ tục và Mẫu đơn (định dạng .odt)

 

05 BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
(kèm theo quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 19/05/2011 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long)

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (PL1- ĐONTC);
2. Thuyết minh đề tài (PL2–TMĐT);
3. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (PL3-LLTC);
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (PL4-LLCN);
5. Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (PL5-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu. 

Hướng dẫn thủ tục và Mẫu đơn (định dạng .doc)

Hướng dẫn thủ tục và Mẫu đơn (định dạng .odt)