Hội nghị triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ

Đăng bài thanhtuyen T5, 24/05/2018 - 08:32

Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, ngày 24/5/2018, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe: Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW về công tác Tôn giáo, kết quả hơn 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW, ngày 18-4-1991 của Ban Bí thư khóa VI về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy bao gồm: (1) Chị thị số 18-CT/BCT của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác Tôn giáo trong tình hình mới; (2) Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ nội bộ đảng; (3) Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; (4) Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; (5) Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020; (6) Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; (7) Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; (8) Công văn số 33-CV/TG ĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: triển khai Công văn số 735-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin định hướng về cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa trời tuyên truyền trái phép...

Việc học tập, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 12-NQ/TU giúp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra./.

TT