Hội nghị toàn quốc hoạt động thông tin thống kê khoa học và công nghệ

Đăng bài trieuuyen T5, 07/12/2017 - 08:25

Ngày 5/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tin bộ, ngành, lãnh đạo các Sở KH&CN, các đầu mối thực hiện chức năng thông tin KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN thuộc tổng cục, cục, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Toàn cảnh Hội nghị            

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Thông tin, thống kê KH&CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu trong một xã hội thông tin. Nhiệm vụ “Phát triển nguồn tin KH&CN quốc gia, phát triển, hoàn thiện và vận hành các cơ sở dữ liệu về KH&CN. Triển khai toàn diện công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đưa thông tin KH&CN thực sự trở thành hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia” là một trong những nhiệm vụ then chốt trong Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Cục Thông tin KH&CN quốc gia đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN từ năm 2015 đến nay, và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các tham luận trình bày tại Hội nghị như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội; Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN tại thành phố Hồ chí Minh; Xây dựng và phát triển mạng lưới KH&CN tại Hải Phòng; Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đa số các tham luận cho rằng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần đổi mới sáng tạo quy trình, nội dung nhiệm vụ nghiên cứu; các số liệu thông tin, thống kê KH&CN được thu thập là nền tảng quan trọng tiến hành công tác đánh giá hoạt động KH&CN, giúp các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động thông tin và thống kê KH&CN và đã được lãnh đạo Bộ KH&CN và Cục Thông tin KH&CN quốc gia giải đáp và trao đổi cụ thể. Tại Hội nghị này, Bộ KH&CN đã giới thiệu Cổng hệ thống thông tin KH&CN quốc gia và Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tới các đại biểu tham dự. Đây sẽ là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về các hoạt động KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

                                                                                                            Triệu Uyên