Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đăng bài thanhsang T6, 12/08/2016 - 03:13

Thực hiện theo chỉ đạo của đảng uỷ cấp trên, ngày 10/8/2016, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy bao gồm: (1) Nghị quyết số 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (2) Nghị quyết số 04-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể; (3) Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn; (4) Chỉ thị số 05-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với công tác giảm nghèo bền vững; (5) Chỉ thị số 06-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; (6) Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của mình về nội dung học tập cũng như vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với tỉnh, trung ương những giải pháp, biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống nhanh nhất.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ trì Hội nghị đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong học tập của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, sẽ giúp họ nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đưa KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

THANH SANG