Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL năm 2018

Đăng bài thanhsang T2, 30/07/2018 - 09:03

Ngày 27/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 25. Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN, Ông Phạm Đại Dương - Thứ trưởng Bộ KH&CN và Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại đây, đại biểu được nghe Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2018 cũng như định hướng hoạt động KH&CN vùng trong thời gian tới. Theo đó, các Sở KH&CN vùng ĐBSCL đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thành uỷ/Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ KH&CN bám sát thế mạnh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từ đó góp phần quan trọng trong đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của vùng và trên cả nước, cụ thể: (1) Về công tác tham mưu: 41 văn bản được ban hành…; (2) Về xây dựng hệ thống tổ chức và phát triển tiềm lực KH&CN: Các Sở KH&CN đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kinh phí đầu tư phát triển KH&CN được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả…; (3) Về hoạt động nghiên cứu và phát triển: Triển khai thực hiện 91 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 631 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh…; (4) Về công tác quản lý công nghệ: Thẩm định 382 dự án đầu tư và 4 hợp đồng chuyển giao công nghệ, giám định 8 công nghệ…; (5) Về hoạt động an toàn bức xạ: Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho 286 cơ sở, thẩm định và cấp phép hoạt động cho 447 cơ sở đạt tiêu chuẩn; (6) Về hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: 1.824 đơn đăng ký và cấp 622 văn bằng sở hữu trí tuệ…; (7) Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN: Các Sở KH&CN đều duy trì và thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN bằng nhiều hình thức: Chuyên mục truyền hình, phát thanh, xuất bản bản tin và trên cổng thông tin của ngành…; (8) Về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Kiểm định 540.790 phương tiện đo, 43 tiêu chuẩn kỹ thuật mới được ban hành, 1.339 doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước được cấp chứng chỉ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO…; (9) Về công tác thanh tra chuyên ngành KH&CN: Tiến hành 594 lượt thanh tra đối với 3.094 cơ sở, doanh nghiệp và đã xử phạt 366 cơ sở, doanh nghiệp…; (10) Hoạt động KH&CN cấp cơ sở: Các Sở KH&CN đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở…; (11) Về hợp tác trong nước và quốc tế: Đã ký kết nhiều biên bản thoả thuận hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN…

Định hướng hoạt động KH&CN vùng ĐBSCL trong thời gian tới trên cơ sở các định hướng lớn đối với nhiệm vụ phát triển KH&CN của quốc gia tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020; bám sát các nội dung trọng tâm về KH&CN của vùng cũng như hoạt động KH&CN từng địa phương trong giai đoạn 2018- 2020 như: Liên kết giữa các địa phương trong lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp; lựa chọn, nhân rộng các mô hình chuỗi giá trị các mặt hàng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường, tình hình biến đổi khí hậu và các hoạt động ứng phó của vùng và địa phương; phát triển nguồn lực KH&CN; tăng cường, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, đổi mới và ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng, năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Chu Ngọc Anh đã tuyên dương và ghi nhận những kết quả đạt được của ngành KH&CN vùng ĐBSCL, đồng thời chỉ đạo các địa phương cần tăng cường nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả thành tựu KH&CN 4.0, xem đó là nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Gian trưng bày thành tựu KH&CN tỉnh Vĩnh Long

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, trước đó, ngày 26/7/2018, Bộ KH&CN cũng đã phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ thúc đẩy tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp và phát triển sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL”. Ngoài ra, các Sở KH&CN vùng ĐBSCL và một số doanh nghiệp KH&CN còn triển lãm sản phẩm đặc trưng, thành tựu KH&CN phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị tham quan trong hai ngày 26 và 27/7/2018. Dịp này, Sở KH&CN Vĩnh Long tham gia triển lãm với nhiều sản phẩm tiêu biểu từ kết quả các đề tài/dự án nghiên cứu KH&CN.

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Hội nghị lần thứ 26 sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng.

THANH SANG