Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020

Đăng bài trieuuyen T5, 21/12/2017 - 03:13

“Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020” là đề tài nghiên cứu khoa học được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặt hàng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Khuyên làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu ngày 15/12/2017 tại hội trường sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Tiến sĩ Trần Văn Rón – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long làm chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được thực hiện nhằm vào các mục tiêu đánh giá thực trạng bền vững về kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 (có so sánh với vùng ĐBSCL); Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phát triển bền vững về kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình tỉnh Vĩnh Long; Đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội để tỉnh Vĩnh Long đạt khá so với vùng ĐBSCL vào năm 2020.

Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung về tổng quan điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long so với khu vực ĐBSCL, thực trạng phát triển bền vững kinh tế, nhóm chỉ tiêu kinh tế xét trong giai đoạn 2011 – 2015, nhóm chỉ tiêu xã hội, nhóm chỉ tiêu đo lường phát triển kinh tế gắn với môi trường, tổng hợp chung trình độ phát triển tỉnh Vĩnh Long,…nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020, cụ thể:

Về kinh tế, cần tập trung tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Tăng cường xúc tiến mở rộng thị trường, xuất nhập khẩu hàng hóa; Tăng cường đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng; Thu hút đầu tư, tăng cường nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích phong trào khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng cụm liên kết ngành, liên kết vùng cho phát triển kinh tế …

Về xã hội, Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao năng suất, chất lượng đào tạo nghề; Phát triển kỹ năng mềm và nguồn nhân lực có chất lượng cao; Nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), giảm bất bình đẳng (GINI); Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Về môi trường, kiểm tra, giám sát việc chấp hành qui định bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chương trình nước sạch nông thôn, qui hoạch địa bàn tập trung rác thải …Và một số nhiệm vụ trọng tâm khác đối với các ngành cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020.

Nhóm thực hiện đề tài đã nhận được rất nhiều góp ý xây dựng nhằm hoàn chỉnh nội dung từ phía các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự như: đề tài cần có giải pháp đột phá cho từng lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp …) trong ngắn hạn, dài hạn; Cần đề xuất được giải pháp đột phá và kiến nghị các chính sách đặc thù mang tính địa phương để Vĩnh Long trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020; Nên chú ý nội dung phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; Nên có sự tính toán đến lợi thế so sánh trong liên kết phát triển; Xem xét tính nhất quán của bộ tiêu chí và phân tích từng tiêu chí để có giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí …

Hội đồng KH&CN đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt.

Triệu Uyên