Giải pháp đa dạng hoá sinh kế… cho cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T2, 10/12/2018 - 02:42

Chiều ngày 07/12/2018, Hội đồng khoa học và công nghệ (Hội đồng) tổ chức họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Giải pháp đa dạng hoá sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”; TS. Nguyễn Tấn Khuyện - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng họp nghiệm thu đề tài

Đề tài do TS. Lê Phú Quới - Công ty Xăng dầu Vĩnh Long và TS. Lê Long Hậu - Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ đồng chủ nhiệm; Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long chủ trì thực hiện. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng sinh kế của người dân làm cơ sở chỉ ra giải pháp đa dạng hoá sinh kế để tăng thu nhập, ổn định đời sống cho cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời, cung cấp thông tin quan trọng trong xây dựng và triển khai các chương trình phát triển nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Báo cáo tổng kết cho thấy, đề tài đã đánh giá được thực trạng sinh kế của người dân tham gia sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít. Trên cơ sở đó đề ra 05 nhóm giải pháp nhằm đa dạng hoá sinh kế cho 05 đối tượng cụ thể: Chủ lò, người cung ứng vật tư và phân phối, các trung tâm khuyến công và khuyến nông, nhà nước và chính quyền địa phương; ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại; xây dựng và triển khai đạt hiệu quả cao 07 mô hình: 01 mô hình trồng nấm rơm trong nhà, 01 mô hình nuôi cá trê vàng trong ao đất, 01 mô hình nuôi cá chạch Lấu trong vèo, 02 mô hình chăn nuôi gà và 02 mô hình chăn nuôi bò thịt; xây dựng đề án phát triển và nhân rộng các mô hình đa dạng hoá sinh kế…

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu nghiêm túc trong triển khai thực hiện, bám sát đề cương, hoàn thành đạt mục tiêu, nội dung đề ra; phương pháp nghiên cứu phù hợp; sản phẩm giao nộp về chủng loại và số lượng đủ, chất lượng đạt theo hợp đồng; đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, hiệu quả mang lại của các mô hình rất tốt (theo đánh giá của chính quyền địa phương)… Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu có chọn lọc theo góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết: Bố cục, hình thức, thống nhất trong cách dùng từ; điều chỉnh số liệu cho chính xác; kết luận cần bám sát mục tiêu; điều chỉnh đề án đúng quy định nhằm tăng tính khả thi; các mô hình thực hiện cần có sự so sánh tính hiệu quả kinh tế cũng như chú ý đến tính bền vững về vấn đề đầu vào, đầu ra, môi trường sinh thái; thực hiện đăng ký lưu giữ theo đúng quy định.

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

THANH SANG