Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đăng bài thanhsang T6, 11/08/2017 - 08:34

Đó là nội dung của Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến Dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được tổ chức sáng ngày 11/8/2017 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo là đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các huyện/thị xã/thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu kết luận Hội thảo

Đây là Dự án được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương là đơn vị tư vấn. Mục tiêu của Dự án là phấn đấu xây dựng Vĩnh Long trở thành một tỉnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; là điểm đến về phát triển dịch vụ du lịch; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội gắn với chủ động ứng phó biến đổi khi hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhất là tuyến cơ sở; phấn đấu đến năm 2030, Vĩnh Long có một số ngành, lĩnh vực đạt tiêu chí ngành nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp mũi nhọn của cả nước...

Hội thảo được nghe dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến tham luận chia sẻ, góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý về phân tích thực trạng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp pháp chủ yếu, trọng điểm nhằm điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 một cách căn cơ, bài bản và hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Dự án cần quan tâm, xem xét một số nội dung: vấn đề điều chỉnh quy hoạch cần xem xét tính kế thừa từ quy hoạch trước đây; trong xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường cần tập trung vào các chỉ tiêu mang tính khả thi cao, đảm bảo các nguồn lực địa phương khi triển khai thực hiện; trong xây dựng các giải pháp chú ý giải pháp thu hút đầu tư cần quan tâm yếu tố đầu ra, giải quyết việc làm nhất là trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, đơn vị tư vấn có thể tham khảo thêm kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020”; xây dựng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nhưng phải đảm bảo xanh - sạch - bền vững, chú trọng liên kết chuỗi giá trị và công nghệ chế biến, bảo quản; trong phát triển khoa học và công nghệ cần quan tâm các giải pháp nhằm xây dựng và thúc đẩy sự phát triển thị trường khoa học và công nghệ cũng như tham khảo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch cần có các giải pháp đảm bảo thiết chế, thể chế nhất là thiết chế văn hoá mang tính đặc trưng, đa dạng hoá loại hình du lịch gắn với liên kết vùng…

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng như hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân thành, trách nhiệm và cầu thị của các nhà khoa học, các nhà quản lý. Ông cũng thống nhất cao với quan điểm, mục tiêu, giải pháp cơ bản trong dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, chọn lọc và điều chỉnh theo góp ý của đại biểu theo hướng đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, quyết tâm đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển trong nhóm phát triển khá của cả nước, phấn đấu xây dựng nền kinh tế tỉnh nhà hội đủ điều kiện đạt cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

THANH SANG