Đến 2020, đào tạo được 100.000 lao động công nghiệp ở nông thôn

Đăng bài trieuuyen T7, 06/09/2014 - 12:49

Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Chương trình được thực hiện đến năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn với một số nội dung chính về đào tạo, truyền nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sao cho đến năm 2020, đào tạo được khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng 10.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, hội nghị, hội thảo chuyên đề; hỗ trợ xây dựng 160 mô hình trình diễn kỹ thuật...

Dự kiến, kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương dành cho các hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện lên đến 1.212 tỷ đồng. Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

http://luatvietnam.vn