Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018

Đăng bài Quantri T3, 03/10/2017 - 07:32

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 - 2018: Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2017; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 và Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 11/8/2017.

Theo đó, có 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau:

STT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1

Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu tỉnh Vĩnh Long

2

Nghiên cứu giải pháp khắc phục răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

3

Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025

4

Xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long

5

Xây dựng và phát triển mô hình Hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long

6

Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam Sành tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

7

Xây dựng mạng lưới nhân giống khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long

8

Đánh giá thực trạng canh tác cam Sành tại tỉnh Vĩnh Long

9

Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hoá trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

10

Xây dựng mô hình nuôi cá Chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) trong ao đất tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long

11

Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ từ nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại tỉnh Vĩnh Long

12

Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long

13

Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

BBT