Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014

Đăng bài Quantri T4, 26/02/2014 - 06:34

Ngày 19/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014.

Theo đó, Danh mục có 09 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt gồm:

STT

Tên đề tài / dự án

1

Đề tài: “Chọn lọc  các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long”.

2

Đề tài: “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long”.

3

Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây lát ở tỉnh Vĩnh Long”.

4

Đề tài: “Nghiên cứu  mô hình bệnh tật và tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long”.

5

Đề tài: “Biên soạn lịch sử hình thành và phát triển  của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long”.

6

Dự án: “Nhân rộng  mô hình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn ở tỉnh Vĩnh Long

7

Dự án: “Khảo nghiệm, hỗ trợ công nhận giống lúa quốc gia (giống  LH8 của tỉnh Vĩnh Long )”.

8

Dự án: “Nhân rộng mô hình ương giống  và nuôi thương phẩm cá chạch quế (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) ở tỉnh Vĩnh Long”.

9

Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại tỉnh Vĩnh Long”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xét chọn, tuyển chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề tài/dự án để bảo đảm sử dụng kinh phí và thời gian nghiên cứu đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trung Dũng