Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai Nghị quyết Trung ương 8...

Đăng bài thanhsang T4, 16/01/2019 - 06:39

Nhằm kịp thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XII) và các văn bản liên quan đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, ngày 16/01/2019, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XII) của Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị), đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Ngoài ra, Hội nghị được quán triệt Kế hoạch số 01-KH/ĐUSKHCN ngày 02/01/2019 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long về triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XII) của Đảng.

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về các nội dung được học tập.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XII) của Đảng giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, cụ thể hoá vào chương trình hành động, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

THANH SANG