Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai Nghị quyết Trung ương 7...

Đăng bài thanhsang T4, 08/08/2018 - 07:34

Nhằm kịp thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá XII) và các văn bản quy phạm pháp luật mới đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, ngày 08/8/2018, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá XII) của Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Ngoài ra, đại biểu còn được quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật mới như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Luật Thuỷ sản; Luật Quy hoạch; Luật Quản lý nợ công...

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về các nội dung được học tập.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá XII) của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giúp cấp uỷ, đảng viên, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương. Từ đó, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

THANH SANG