Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai Nghị quyết Trung ương 6...

Đăng bài thanhsang T7, 31/03/2018 - 08:13

Nhằm kịp thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) và các văn bản liên quan đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, ngày 30/01/2018, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) của Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 25/10/2017 và các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ ngày 02/01/2018: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Ngoài ra, Hội nghị được quán triệt Kế hoạch số 12-KH/ĐUSKHCN ngày 22/01/2018 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long về triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) của Đảng.

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về các nội dung được học tập.

THANH SANG