Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai Nghị quyết Trung ương 5...

Đăng bài thanhsang T6, 08/09/2017 - 08:34

Nhằm kịp thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XII) và các văn bản liên quan đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, ngày 08/9/2017, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XII) của Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị), đồng chí Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 03/6/2017: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; các chương trình hành động của Tỉnh uỷ ngày 22/8/2017: Chương trình hành động số 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Chương trình hành động số 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về quy định giám sát trong Đảng; Kế hoạch số 73-KH/ĐUSKHCN ngày 18/8/2017 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long về triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XII) của Đảng.

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về các nội dung được học tập.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XII) của Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh uỷ, kế hoạch của ngành giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; từ đó, nâng cao nhận thức, cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

THANH SANG