Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ...

Đăng bài thanhsang T4, 10/10/2018 - 02:18

Ngày 09/10/2018, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị) đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN
triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ

Đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 20/8/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về“Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 20/8/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Việc triển khai, quán triệt kịp thời các chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh uỷ Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cũng như vận dụng hiệu quả chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

THANH SANG