Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long biểu dương 01 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng bài thanhsang T5, 23/03/2017 - 07:54

Sáng ngày 23/3/2017, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), đồng chí Trần Văn Bạch - Quyền Bí thư Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư Đảng ủy sở chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng 01 tập thể, 23 cá nhân (13 đảng viên, 10 quần chúng) tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 của Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Long. Ngoài ra, Hội nghị còn nghe báo cáo điển hình chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... Với những kết quả đạt được trong năm qua đã góp phần giúp Đảng bộ Sở KH&CN xứng đáng với danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016”.

Đồng chí Trần Văn Bạch - Quyền Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh
trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Bạch đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ sở đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Sở KH&CN phải tiếp tục phấn đấu, không được hài lòng với kết quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thể hiện vai trò lãnh đạo, gương mẫu trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để làm tốt điều đó, thời gian tới, Đảng bộ sở cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc sở triển khai thực hiện đồng bộ 06 nội dung cơ bản sau:

(1) Triển khai, quán triệt tốt chuyên đề toàn khóa: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính”, đặc biệt là chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

(2) Tiếp tục quán triệt kỹ hơn, sâu hơn, đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong điều kiện mới;

(3) Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, chuyên môn;

(4) Việc quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn kết chặt chẽ với quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

(5) Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động;

(6) Tăng cường nghiên cứu cải tiến, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nhân rộng các điển hình cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không đâu xa vời, nó hiện hữu ngay trong công việc, trong giao tiếp xã hội, trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người góp phần nâng cao nhận thức, hoàn thiện nhân cách, từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

THANH SANG