Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long không ngừng nâng cao nghiệp vụ

Đăng bài thanhsang T4, 11/10/2017 - 09:05

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn sau Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long đã cử 05 cán bộ và 01 kế toán công đoàn tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ, kế toán công đoàn cơ sở năm 2017 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức ngày 10/10/2017.

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung - UVTV Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Long
triển khai nội dung tập huấn

Tại đây, các cán bộ công đoàn được cập nhật các văn bản mới cũng như các kiến thức và kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở như: hướng dẫn thực hiện chấm điểm tổ chức công đoàn vững mạnh; hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; hướng dẫn xây dựng, triển khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng về phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thông tin các chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình, đạo đức, lối sống trong gia đình; nghiệp vụ tài chính công đoàn…

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn, từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nói riêng và Công đoàn Viên chức tỉnh nói chung.

THANH SANG